CLINICAL COURSES

در مرکز​ Dr Namjo Education Training  دو نوع کلاس طراحی شده است: 

1.    وبینارهای رایگان

2.    کلاسهایی که مبحث تئوری بصورت وبینار اجرا می گردد اما قسمت عملی بین ۱-۲ ساعته دارد که شامل Hands on Training روی مدل و یا  مشاهده درمان بیمار (Shadowing)  در جراحی یا پروتز می باشد. هزینه این کلاس ها در هر برنامه مجزا اعلام می گردد.